Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.colorownia.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży towarów (produktów) za pośrednictwem sieci Internet przez COLOROWNIA s.c.

2. Definicje:

a. Klient – osoba fizyczna, która nabywa towar (produkt) ofertowany przez COLOROWNIA s.c.

na stronie internetowej www.colorownia.pl  (Sklep Internetowy).

b. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży towarów (produktów).

c. Sprzedawca – COLOROWNIA s.c. z siedzibą Dąbrówka Wisłocka 94,39-315 Ruda , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 8172197760 ,REGON: 386821462, adres poczty elektronicznej: sklep@colorownia.pl, numery telefonu: 513 948 351

d. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827), która wchodzi w życie 25 grudnia 2014 r.

§ 2 WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE KLIENTA

1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym Sprzedawcy przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu i 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.colorownia.pl  , z wyłączeniem czasu kiedy strona internetowa z przyczyn technicznych nie może być wyświetlana.

2. Klient oświadcza, że przed zawarciem ze Sprzedawcą umowy zapoznał się z niniejszym Regulaminem.

3. Składanie zamówień następuje poprzez wskazanie towaru (produktu), wypełnienie formularza danych osobowych, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptację postanowień regulaminu, wybór warunków dostawy, sposobu płatności oraz potwierdzenie zamówienia na stronie internetowej www.colorownia.pl

4. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym umieszczane są przy towarach (produktach) na www.colorownia.pl i są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz nie zawierają informacji o kosztach dostawy towaru (produktu).

5. Ceną za zakup dokonany w Sklepie Internetowym, która wiąże Klienta jest cena towaru (produktu) podana w chwili składania przez niego zamówienia powiększona o koszty dostawy towaru (produktu) na adres podany przez Klienta.

6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty nabycia towaru (produktu) będącego przedmiotem zamówienia.

7. Towary (produkty) są dostarczane wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

8. Informacje o wszelkich dodatkowych kosztach związanych z dostawą lub wybranym przez Klienta sposobem płatności znajdują się na podstronach Sklepu Internetowego – Koszty przesyłki, płatności i są dostępne dla Klienta najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy.

9. Po wybraniu towaru (produktu) Klient uzyskuje potwierdzenie informacji o wszelkich dodatkowych kosztach związanych z jego zakupem, w tym o kosztach ich dostawy.

10. Po złożeniu przez Klienta zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez niego w formularzu adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia zawierające: opis zamówionego towaru (produktu), dane dotyczące wybranej metody płatności, informacje dotyczące obsługi posprzedażnej i obowiązującej gwarancji.

11. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta.

12. Za towary (produkty) prezentowane w Sklepie Internetowym oraz dostawę Klient może zapłacić jeszcze przed wydaniem towaru przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

13. Klient za towary (produkty) prezentowane w Sklepie Internetowym oraz dostawę może według swojego wyboru zapłacić:

a) w momencie odbioru towaru (produktu) – gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej
b) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

14. Potwierdzenie zamówienia zawiera informacje o zamówieniu, adres dostawy, sposób płatności, datę dostawy, ceny oraz informacje o kontakcie z działem obsługi klienta, a także informacje dotyczące prawa do odstąpienia od umowy oraz informacje o prawach Klienta.

15. W sytuacji konieczności ponownego przesłania potwierdzenia zamówienia należy skontaktować się z działem obsługi klienta za pomocą formularza e-mail lub pod numerem telefonu:513948351.

16. Dostawa towaru (produktu) następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności lub założenia zamówienia (w sytuacji płatności za pobraniem).

17. W przypadku podania przez Klienta niedokładnych lub błędnych danych, w tym w szczególności dotyczących adresu miejsca dostawy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane tym opóźnienie lub niedostarczenie towaru (produktu).

18. Klient wyraża zgodę na przesłanie przez Sprzedawcę faktur VAT (i faktur korygujących) drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy na podany przy składaniu zamówienia adres e–mail.

19. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie do 3 (słownie: trzech) dni od zawarcia umowy zawiadomi o tym Klienta na podany przy złożeniu zamówienia adres e–mail lub telefonicznie i zwraca – na zasadach określonych w Regulaminu – całą otrzymaną od niego sumę pieniężną w przypadku, gdy Klient wybrał opcję płatności z góry.

§ 3 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient może w terminie 14 (słownie: czternastu) dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (produktu).

2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia na piśmie lub przy użyciu formularza dostępnego poniżej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od wydania lub dostarczenia towaru (produktu) Klientowi albo upoważnionej przez niego osobie trzeciej.

Wzór pisma:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

COLOROWNIA s.c. ,
Dąbrówka Wisłocka 94,
39-315 Ruda

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję
o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy
…………………………………………………………………………….,

numer oferty……………………………………………………………..,
Data zawarcia umowy to……………………………………………….,
data odbioru……………………………………………………………..,

Imię i nazwisko…………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………..
Data………………………………………………………………………….

3. Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej potwierdzi Klientowi jego otrzymanie.

4. Sprzedawca w terminie do 14 (słownie) dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. W sytuacji gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, wówczas nie jest on zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. W przypadku gdy Klient odstąpi od umowy całkowity koszt zwrotu zakupionych rzeczy do Sprzedawcy spoczywa na Kupującym.

8. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 4 REKLAMACJA

1. Sklep www.colorownia.pl wobec kupującego, będącego Konsumentem, ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne sprzedawanej rzeczy na podstawie przepisów Ustawy o Prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827).

2. Zgodnie z § 1 Art. 556 kodeksu cywilnego wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

3. W przypadku stwierdzenia występowania wady fizycznej lub prawnej, reklamowany towar, wraz z pismem określającym wadę należy odesłać na adres sklepu.

4. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do Sklepu. Jeżeli będą wymagane dodatkowe ekspertyzy techniczne, wykonywane przez zewnętrzne firmy, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni.

5. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.

§ 5 USZKODZENIE TOWARU PODCZAS TRANSPORTU DO KLIENTA

1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru (produktu) kurier ma obowiązek na miejscu wypełnić protokół szkodowy.

2. Klient przed podpisaniem protokołu szkodowego powinien uważnie go przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym paczki (uszkodzenie opakowania).

3. W sytuacji trudności odmowy przyjęcia dostawy towaru (produktu) z powodu jego uszkodzenia należy to wyraźnie zaznaczyć na liście przewozowym.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować niemożnością świadczenia przez Sprzedawcę.

2. Klienta wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w toku rejestracji w Sklepie Internetowym oraz w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego, a w szczególności w czasie dokonywania zakupów.

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Konsumenta w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klienta i wykonywania umów sprzedaży towarów (produktów) zakupionych w Sklepie Internetowym oraz w celach marketingowych.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania i poprawiania w każdym czasie, jak również czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawa o Prawach konsumenta.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2016

Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym www.colorownia.pl oznacza akceptację postanowień regulaminu.